Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2013

checkmyeye
1845 ba60
Reposted fromjebemtimater jebemtimater viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
3732 33c9
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
- Spójrz w lustro. Co widzisz?
- Twarz, na której widać niespełnione marzenia.
— Ask.fm
checkmyeye
checkmyeye
2380 639f
checkmyeye
checkmyeye
7348 b70e
Reposted fromkupmibuty kupmibuty viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
3106 5217
Reposted fromnexxt nexxt viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
1255 88d6 500
Zbigniew Religa po udanej operacji przeszczepu serca. W tle widać jego asystenta, który ze zmęczenia śpi w kącie sali.

Zdjęcie wykonane dla magazynu National Geographic przez Jamesa Stanfielda w 1987 roku, zostało wybrane zdjęciem roku, znalazło się również wśród 100 najlepszych zdjęć NG.
Reposted fromseenwhatisaw seenwhatisaw viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
9608 4613
Reposted fromnfading nfading viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
checkmyeye
checkmyeye
3719 02a4
Reposted frombluecat bluecat viauskidsknow uskidsknow
6321 8352 500

An artist with Alzheimer’s drawing self-portraits.

Terrible, frightening disease.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
snacks
Reposted fromreplugged replugged viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
5867 36a8 500
skurwysynie.
Reposted fromwerandaa werandaa viauskidsknow uskidsknow

February 17 2013

checkmyeye

Obojętność boli.

January 21 2013

checkmyeye
"Każdy z nas ma osobę, w którą mógłby wpatrywać się bez opamiętania."

December 01 2012

checkmyeye
5328 7a43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl